12 verdensanskter

Tilbake til der lenkene alltid
skal fungere
Statendetermeg.no

12verdensansikter
Materialisme Signalisme
Rasjonalisme
Idealisme
Privatisme
Essensialisme
Spiritualisme
Monadisme
Dynamisme
Realisme
Fenomenalisme
Sensualisme


Antopomorfisme


Filosofi
Vitenskapelighet


HensiktPrologen


Teater


Trefoldighet

12verdensansikter
Materialisme Signalisme
Rasjonalisme
Idealisme
Privatisme
Essensialisme
Spiritualisme
Monadisme
Dynamisme
Realisme
Fenomenalisme
SensualismeUniversaliene

Personlige meninger:

Konantfrihet

Arbeid

Etat


Ferdsel

Forskning

Forsvar

Frihet

Historisk

Jubelaar

Konstitusjon

Katta
 
Kunst

Lenket

Likestilling

Livskraft

Minne

Moral

Natur
 
Nettet

Bedrift

OsloS

Plikt

Politi

Religion

Rettferd

Runer

Sivilisert

Skatt

Stil

Skole

Soldagen

Synder

Talte


Trikotomi

Valg
12verdensansikter
Materialisme Signalisme
Rasjonalisme
Idealisme
Privatisme
Essensialisme
Spiritualisme
Monadisme
Dynamisme
Realisme
Fenomenalisme
Sensualisme

Statendetermeg.no
www.statendetermeg.no12 verdensansikteridealisme privatisme essensialisme spiritualisme monadisme dynamisme realisme fenomenalisme sensualisme materialisme signalisme rasjonalisme objektivisme subjektivisme Eksistensialisme Konseptualisme Pneumatisme Pskyisme Mattematisme Antroposentrisme Anthropomorphism verdenanskuelse Trancendentalisme Mystikk Voluntarisme Empirisme Okkultisme Logisme Gnosis ånd ånde åndelighet åndelig ånd spirit spirituellanskuelse erfaring empiri ansikt observere obs dogme fysisk kroppslig matematikk fornuft fornuftig likhet ligne
Med hvilke briller vi ser verden

12 eksistenserfaringer


25.mars 2017                                                   Forord
For noen uker siden ble, hver for seg, en skisse lagt ut om de 12 verdensanskuelsene.
(Lenkene på tavlen)
De er vel å merke en begynnelse på å beskrive anskuelsene til allmenn forståelse.
Samme oppdeling finnes også på  12worldview.com/12norsk.
men med enkelte andre betegnelser, og ikke bearbeidet som her.

En samlet avhandling om de 12 verdensanskuelsene er en meget stor oppgave,
og vil ta tid. På en muntlig og foredragsarena, er de klare, og viser til 
ArrangementBestilling

Fordi denne måten å sette opp 12 anskuelser på er ukjent, fortjener det forord.

Først går det om å vite at alle som en har sin verdensanskuelse.
Det er altså en bevissthetssak.
Men det kan føre til noe betydelig mere.
Mange råker f.eks ut i helt meningsløse diskusjoner,
 som jo i siste konsekvens blir til krig.
Andre rister bare på hodet etter en debatt,
og tenker det er best å forholde seg passiv, blir resignerte og oppgitte. 

Botemiddelet er faktisk kunnskapen om at det finnes 12 verdensanskuelser!

Nå vil noen stille spørsmålet, om hvorfor akkurat 12?
Til det blir svaret adskillig lengre.
Mange har forsøkt å telle, og høyst oppegående personligheter har en annen oppfatning.
Hvor hører f.eks eksistensialismen, nihilismen, agnostisismen osv. hjemme?
Det er ikke lett å skjønne etter en førstehåndslesning her.
Ikke ennå.
Uansett alle “ismer” vil høre hjemme et sted.

De 12 har hver for seg 7 nyanserte aspekter utifra hvert av de 12 hovedaspektene.
Videre kommer vi til hvordan de betones.
Formodentlig er (med betoninger og nyanser),
dette aldri blitt utgitt noen gang, og noen sted før.
Allikevel skulle det være mulig. Denne sammenstillingen vil prøve å kaste lys på det.

Til dette arbeidet inviterer herved denne siden til en slik forskning og utdypning!

Materialisme
Signalisme              Sensualisme
 Rasjonalisme                             Fenomenalisme
Idealisme       <                                       Realisme 
Privatisme                                   Dynamisme
Essensialisme               Monadisme  
 Spiritualisme


15.mars 2017:
 En introduksjon av de 12 er lagt ut. For å bestille en muntlig gjennomgang :
ArrangementBestilling

En skisse 3. februar 2017:

Nøkkelen til å forstå sin verdensanskuelse, ligger i ens egen bevissthet om nærværelse.

Til den, hører kommunikasjon med andre, da den andre kan se verden med helt andre briller.

Språket har en helt avgjørende plass i hvordan vi oppfatter hverandre, og hvordan vi selv
utrykker oss. At det er 12 reelle anskuelser, kjenner vi ifra ulike sammenhenger der dusinet
opptrer; 12 disipler, 12 måneder, 12 timer, 12 dyrekretstegn.  Noen vil diskutere om det da
ikke også er flere?

Denne hjemmesiden vil etterhvert vise at så ikke er tilfelle. Til disse 12,
finnes interne og betonte nyanser. Ved å finne bestemte kombinasjoner, vil en
gjenkjenne  og identifisere  - ismer som ikke kan sees i tavlen nedenfor.

Da tavlen for første gang ble vist av Rudolf Steiner i moderne tid;  21. januar 1914,
bygger den på en gjennomgang av filosofien og filosofene opp igjennom århundrene;
"Filosofiens gåter". Denne tavlen ble kun presentert i foredragsform da det allmenne
antroposofiske selskap ble opprettet. (GA 151, foreligger kun på tysk).

Idag 100 år etter, vil vi under oversettelse til gangbart norsk, måtte oversette.
Språket forandrer seg, begrepene består, men ordene byttes mer eller mindre ut.
De mest kjente og etablerte benevnelsene som idealisme, realisme, materialisme,
og spiritualisme; får bestå. Enkelt filosofiske begrep er med vilje beholdt, for ikke
å la sammenhengen gå i glemme. Veldig vanlige begrep, er også valgt for å
tenke igjennom, hva vi faktisk sier, når vi sier noe nærmest automatisk.

De øvrige kombinasjonsbegrepene:
7 Stemninger       Okkultisme  Trancendentalisme  Mystikk  Empirisme  Voluntarisme   Logisme  Gnosis
3 Betoninger                                      Teisme   Intuisme   Naturalisme
1 Helhet                                                   Antropomorfisme
12 verdensanskuelser blir en gjennomgang av det vi blant annet
kjenner som idealisme, realisme, materialisme, spiritualisme,
for å si det vi mener med ideelt, realistisk, materielt og åndelig.


Imellom disse anskuelsene har vi 8 til. Alle 12 er persepsjoner, 
iaktagelser av tilværelsen. Vi tenker vanligvis ikke over hvordan
vi er interaktive med i den kosmiske sammenhengen.


Det kunne ha vært en fordel og en lykke!

Ofte skjer det gnisninger mellom mennesker,
fordi dette forholdet er ubevisst; og dermed
oppstår misforståelser. Visste vi mer om hvorledes
en annens tankesett er, og samtidig vår egen,
vil vi kunne dreie enhver ufred til et interessant
 fenomen, og skapt interesse, forståelse, fred og
begeistring i samfunnet.
Det mangler ofte under dagens stress og træl.


12 verdensanskuelser er i sin kjerne en gammel kunnskap,
men ikke oversatt til et moderne språk.
Ikke til et norsk hvor vi fritt forstår noe
umiddelbart vesentlig med hver av dem.

Foredraget skal om ikke på dialekt, bli forsøkt gjort mest mulig tilgjengelig.


nama rupa
        vinjnana                 shadayadana
 sanskara                                      sparsha
  avidya      <                                        vedana 
jaramarana                                      trishna
       jati                 upadana
    bhava
12 Nidanas - 12 karmakrefter, 12 skjebnekrefter i østlig terminologi
12 verdensanskuelser er lik de fikserte himmellegemenes hjem. Men jorden og planetene beveger seg igjennom tiden og er ikke- statisk. I hver tid søker vi å ha et moderne utrykk for det som skjer og eksisterer. Tidligere falt ord og begrep sammen som et magisk aspekt i logos. Det som i Johannes evangeliet var i faderprinsippet/skaperprinsippet, hos Gud.

Innenfor lingvistiske kretser idag, pågår en debatt om mennesket hadde et
opprinnelig urspråk, hvor alle senere språk er oppstått.

Etymologibøkene gjør jo forøk på å komme tilbake til den
opprinnelige ordkilden; til universaliene, universalbegrepet.
Men ord- tydningen strekker ikke til.

I det 11., 12., og 13. århundrede, i Skolastikken, pågikk striden om ordenes realverdi. Nominalismen som fulgte, forholdt seg til at begrepene er noe de lærde alene kan bli
enige om å definere
Konvensjon
Dette har ført til at den allmenne språkforvirringen
har økt proposisjonalt samfunn og individ- spesialiseringen.
Fag og kunster er blitt mange, og ikke underordnet de "7 edle kunster".
Hver familie, hver relasjon har førøvrig nærmest sin egen dialekt, språk- termenologi.

De språklærde nominalistene sitter så og krever autoritet
for ordenes definisjonsområder, sammen med antall utgivelser
av fremmedordbøker, synonymbøker og etymologier.

Nominalismens motpol; språkrealistene derimot,
vil her kunne svare med et bevegelig inkluderende tilfang
av ord under hver begrepsdefinisjon. Og myten om Babels tårn,
vil gjennom en ny språkrealisme avdekkes. 

idealisme privatisme essensialisme spiritualisme monadisme dynamisme realisme fenomenalisme sensualisme materialisme signalisme rasjonalisme objektivisme subjektivisme Eksistensialisme Konseptualisme Pneumatisme Pskyisme Mattematisme Antroposentrisme Anthropomorphism verdenanskuelse Trancendentalisme Mystikk Voluntarisme Empirisme Okkultisme Logisme Gnosis ånd ånde åndelighet åndelig ånd spirit spirituellanskuelse erfaring empiri ansikt observere obs dogme fysisk kropp matematikk fornuft fornuftig likhet lignelse
Statendetermeg.noArrangement/
BestillingLenker utad
NBer  hjemmesiden som oppdateres ifra 2017
Alle de andre kan være  urepresentativeÅnds/kulturliv
Stat/rettsliv
Næringsliv
Teatergruppen Det Norske Selskap (1772-1790) 45min  akt
Personlige meninger

Konantfrihet
Urspråket
12verdensansikter
Materialisme Signalisme
Rasjonalisme
Idealisme
Privatisme
Essensialisme
Spiritualisme
Monadisme
Dynamisme
Realisme
Fenomenalisme
Sensualisme

Statendetermeg.no