Dynamisme

Tilbake til der lenkene alltid
skal fungere
Statendetermeg.noAntopomorfisme


Filosofi
Vitenskapelighet


HensiktPrologen


Teater


Trefoldighet

12verdensansikter
Materialisme
Signalisme
Rasjonalisme
Idealisme
Privatisme
Essensialisme
Spiritualisme
Monadisme
Dynamisme
Realisme
Fenomenalisme
Sensualisme

Universaliene

Personlige meninger:

Konantfrihet

Arbeid

Etat


Ferdsel

Forskning

Forsvar

Frihet

Historisk

Jubelaar

Konstitusjon

Katta
 
Kunst

Lenket

Likestilling

Livskraft

Minne

Moral

Natur
 
Nettet

Bedrift

OsloS

Plikt

Politi

Religion

Rettferd

Runer

Sivilisert

Skatt

Stil

Skole

Soldagen

Synder

Talte


Trikotomi

Valg

12verdensansikter
Materialisme
Signalisme
Rasjonalisme
Idealisme
Privatisme
Essensialisme
Spiritualisme
Monadisme
Dynamisme
Realisme
Fenomenalisme
Sensualisme

Statendetermeg.no
www.statendetermeg.no

Dynamismemonadisme dynamisme realisme fenomenalisme sensualisme materialisme signalisme rasjonalisme objektivisme subjektivisme Eksistensialisme Konseptualisme Pneumatisme Pskyisme Mattematisme Antroposentrisme Anthropomorphism verdenanskuelse Trancendentalisme Mystikk Voluntarisme Empirisme Okkultisme Logisme Gnosis ånd ånde åndelighet åndelig ånd spirit spirituellanskuelse erfaring empiri ansikt observere obs dogme fysisk kroppslig matematikk fornuft fornuftig likhet ligne


Dynamisme forutsetter at verden består av ulike sammenvirkende krefter.
Det er det kaotiske opphav som finnes i ulike religioner og myter.
I gresk mytelogi kjenner vi utviklingen ifra Kaos til Kronos (tid).

 Dynamisten har realisten på den ene siden,
og monadisten på den andre siden i kretsen blandt verdensanskuelsene.


Materialisme
Signalisme              Sensualisme
 Rasjonalisme                             Fenomenalisme
Idealisme       <                                       Realisme 
Privatisme                                   Dynamisme
Essensialisme               Monadisme  
 Spiritualisme 
12verdensansikter

I opposisjon står dynamisten til rasjonalisten (det fornuftig ordnende).
 De to naboene og den opposisjonelle verdensanskuelsen,
har alle et mer konkret omdømme i forhold til den ytre verden.
Rasjonalisten er det praktiske,
realisten det reelle,
og monadisten den personlig subjektive kjerne.

Mellom de forskjellige er det ulike veier å gå.

Beveger vi oss ifra realismens side, overgåes en grense,
hvor dynamismen ligger på kretsens nedre side.
Når verden eller eksistensen sees slik den er som eksistens (i moderne form realistisk),
blir den surrealistisk, det postmoderne i dynamismen.
Bak den reelle fasaden, finnes altså en irrasjonell,
og en ulik sammensetning av kreftevirkninger.

I fysikken oppereres det med fire fysikalske lover,
hvorav en av dem er konserverende; tyngdekraften.

Vi ser hos surrealisten Salvador Dali, hvordan ulike objekter i bildet følger brudd,
og tyngdekraftens lover.


privat psyke sjel Gnosis ånd ånde åndelighet åndelig ånd spirit spirituellanskuelse erfaring empiri ansikt observere obs dogme fysisk kroppslig matematikk fornuft fornuftig likhet lignelse  eksistensidealisme privatisme essensialisme spiritualisme monadisme dynamisme realisme fenomenalisme sensualisme materialisme signalisme rasjonalisme objektivisme subjektivisme Eksistensialisme Konseptualisme Pneumatisme Pskyisme Mattematisme Antroposentrisme Anthropomorphism verdenanskuelse Trancendentalisme Mystikk Voluntarisme Empirisme Logisme
Sett ifra rasjonalismens side, er verden ved dynamismen,
brakt i ubalanse og i uorden.

I monadismen er kraft konsentrert som kjerne eller essens individuellt.

Dynamismen strekker seg ikke opp til å bli personlig,
men lar de ulike kreftevirkningene være opphav til verdensgåtene.
I magnetismen, snakker ikke dynamisten om magnet som kun en magnetisk kraft,
men forutsetter en oversanselig og usynlig kraft i det magnetiske.
Dynamismen er alltid bevegelig,
ødelegger
og er klar for
nyskapning


idealisme  monadologi dynamisme realisme fenomenalisme sensualisme materialisme signalisme rasjonell objektiv subjektivisme Eksistensialisme Konseptualisme Pneumatisme Pskyisme Mattematisme Antroposentrisme Anthropomorphism verdenanskuelse Trancendentalisme Mystikk Voluntarisme Empirisme Okkultisme Logisme Gnosis ånd ånde åndelighet åndelig ånd spirit spirituellanskuelse erfaring empiri ansikt observere obs dogme fysisk kropp matematikk fornuft fornuftig likhet lignelse

Grunnlag for skapelsen

(se videre under spiritualismen)

Jorden lå øde og tom (En Luthersk oversettelse)
av hebraisk:
v’ha'arez hajtah tohu vavohu


I norrøn mytologi er kaos: Ginnungagap
Avgrunnen, gapet, det uutgrunnelige dypet,
er urmaterialet etter den forrige planetariske
og kosmologiske ødeleggelsen,
og stoffligheten
for ny himmel og ny jord.

Også et døgn gjennomgår tilblivelse og  fornektelse.
Ser vi mennesket oppi dette, har vi en dynamisk utfordring om morgenen.
Setter vi oss i arbeid (arbeid er ikke ment som lønnsarbeid eller jobb,
men  "ARBEID" i seg selv),  gjør vi på vårt  plan den prosessen som altet gjør.
Fra kaos om morgenen til kosmos om kvelden.
I den store sammenheng, blir alt arbeid likeverdig fordi arbeid utføres
av alle mennesker uansett president eller ikke.
Den påfølgende lønn, skjer ved sin egen
tilfredstillelse,
i materielle goder,
eller som lønn i himmelen
(gresk: Uranos= himmel).


privatisme essensialisme spirituell monadologi dynamisme realisme fenomenalisme sensualisme materialisme signalisme rasjonalisme objektivisme subjektivisme Eksistensialisme Konseptualisme Pneumatisme Pskyisme Mattematisme Antroposentrisme Anthropomorphism verdenanskuelse Trancendentalisme Mystikk Voluntarisme Empirisme Okkultisme Logisme Gnosis ånd ånde åndelighet åndelig ånd spirit spirituellanskuelse erfaring empiri ansikt observere obs dogme fysisk kropp matematikk fornuft fornuftig likhet lignelse

Et aspekt ved det dynamiske,
er intellektet,
forstanden,
dvs. tenkningen.
Når vi har en tanke i hodet, gjennomskuer
vi den til forskjell ifra å se en ytre gjenstand som f.eks en gråstein,
eller en rose. Tenkningen kan  ikke være sikker på hvor mye av
rosens eller stenens substans,  faktisk
befinner seg i tanken. 
Tanken er i seg selv, en innsikt i, hva tanken selv inneholder.
Tenkningen foregår med sin forstandsevne i hodet.
Gjennom persepsjon (se sensualisme),
er vi med tenkningen observante.
Det er denne indre tenke- aktivitet som tilslutt preger,
og setter spor i hjernen. I motsetning til hva en materialist tror,
vil dynamisten si at vårt hode blir skapt av tenkningen,
mens materialisten vil postulere at hodet skaper tanker.
Mot dynamistens bevegelighet, vil materialisten hårdnakket
og dogmatisk mene å ha vitenskapen på sin side.


idealisme privatisme essensialisme spiritualisme monadisme dynamikk realisme fenomenalisme sensualisme materialisme signalisme rasjonalisme objektivisme subjektivisme Eksistensialisme Konseptualisme Antroposentrisme Anthropomorphism verdenanskuelse Trancendentalisme Mystikk Voluntarisme Empirisme Okkultisme Logisme Gnosis ånd ånde åndelighet åndelig ånd spirit spirituellanskuelse erfaring empiri ansikt observere obs dogme fysisk kroppslig matematikk fornuft fornuftig  lignelse

Resten nedover:  Kraft- lover: (klippet ut fra Wikipedia)
I moderne fysikk opereres med fire fundamentalkrefter:
De sterk- og svakekjernekrefter, den elektromagnetiske kraften
som virker mellom elektriske ladninger,
og  gravitasjonskraft som virker mellom masseer

Den sterke interaksjon (magnetisk felt),
den elektromagnetiske interaksjon,
de svake samhandlinger
og konservative krefter (gravitasjon)


idealisme privatisme essensialisme spirituell logi dynamisme realisme fenomenalisme sensualisme materialisme signalisme rasjonalisme objektivisme subjektivisme Eksistensialisme Konseptualisme Pneumatisme Pskyisme Mattematisme Antroposentrisme Anthropomorphism verdenanskuelse Trancendentalisme Mystikk Voluntarisme Empirisme Okkultisme Logisme Gnosis ånd ånde åndelighet åndelig ånd spirit spirituellanskuelse erfaring empiri ansikt observere obs dogme fysisk kropp matematikk fornuft fornuftig likhet lignelse
I fysikken er en kraft enhver interaksjon som forsøker å endre
bevegelsen eller formen til et legeme, om det ikke er andre
krefter som motvirker dette. Med andre ord kan en kraft
føre til at et objekt med masse, endrer sin hastighet,
hvilket betyr at det endrer sin fart fra stillestående,
eller fra jevn hastighet, til akselerasjon.
En kraft kan også beskrives intuitivt
som et skyv eller et trekk.
Krefter har både styrke og retning,
noe som gjør at de betraktes som vektorer
.
(Newtons første lov)


idealisme privatisme  spirituell monadologi fenomenalisme sensualisme materialisme signalisme rasjonalisme objektivisme subjektivisme Eksistensialisme Konseptualisme Pneumatisme Pskyisme Mattematisme Antroposentrisme Anthropomorphism verdenanskuelse Trancendentalisme Mystikk Voluntarisme Empirisme Okkultisme Logisme Gnosis ånd ånde åndelighet åndelig ånd spirit spirituellanskuelse erfaring empiri ansikt observere obs dogme fysisk kropp matematikk fornuft fornuftig likhet lignelse

Den opprinnelige formen for Newtons andre lov sier at netto kraft,
som virker på en gjenstand, er lik forandringen over tiden
av bevegelsesmengden. Dersom massen til objektet er konstant,
innebærer denne loven, at akselerasjon av et legeme,
er direkte proporsjonal med nettokraft,
som virker på det, er i retning av denne nettokraften,
og er omvendt proporsjonal med massen av objektet.

Den tredje loven
sier at når et legeme virker med en kraft,
på et annet legeme, vil det andre legemet også virke
med en kraft på det første. Disse kreftene er like store
og motsatt rettet. Dette innebærer at alle krefter
er interaksjoner mellom ulike legemer.
Dermed finnes det ikke noe slikt som en ensrettet kraft,
eller en kraft som virker på bare et legeme.


idealisme privatisme essensialisme spirituell logi dynamisme realisme fenomen sensualisme materialisme signalisme rasjonalisme objektivisme subjektivisme Eksistensialisme Konseptualisme Pneumatisme Pskyisme Mattematisme Antroposentrisme Anthropomorphism verdenanskuelse Trancendentalisme Mystikk Voluntarisme Empirisme Okkultisme Logisme Gnosis ånd ånde åndelighet åndelig ånd spirit spirituellanskuelse erfaring empiri ansikt observere obs dogme fysisk kropp matematikk fornuft fornuftig likhet lignelse

Beslektede begreper til kraft er: skyvekraft, som øker hastigheten
til et legeme, luftmotstand, som virker til å redusere hastigheten
til et objekt, og dreiemoment som gir endring av rotasjonshastighet
til et legeme. For et utvidet legeme vil hver del vanligvis virke
med krefter på de tilstøtende parter; fordelingen av slike krefter
gjennom legemet, kalles for mekanisk spenning (eller stress).

Trykk er en annen enkel form for spenning.
Spenning fører vanligvis til deformasjon av faste materialer,
eller strømninger i væsker.

I moderne fysikk operere en bare med fire fundamentalkrefter: De sterk- og svake kjernekrefter,
den elektromagnetiske kraften, som virker mellom elektriske ladninger,
og gravitasjonskraft som virker mellom masser.

Kjernekrefter virker bare på svært korte avstander,
elektromagnetiske krefter virker på elektriske ladninger,
og tyngdekraften virker på alle masser i universet.


idealisme privatisme essens spirituell monadologi dynamisme realisme fenomenalisme sensualisme materialisme signalisme rasjonalisme objektivisme subjektivisme Eksistensialisme Konsept Pneumatisme Pskyisme Mattematisme Antroposentrisme Anthropomorphism verdenanskuelse Trancendentalisme Mystikk Voluntarisme Empirisme Okkultisme Logisme Gnosis ånd ånde åndelighet åndelig ånd spirit spirituellanskuelse erfaring empiri ansikt observere obs dogme fysisk kropp matematikk fornuft fornuftig likhet lignelse
En annen utvikling innenfor moderne fysikk
som påvirker Newtons lover, kom med den spesielle relativitetsteorien,
der blant annet betraktningen rundt krefter,
blir anderledes om hastighetene er svært store.
Til tross for denne utviklingen innenfor fysikken,
har Newtons bevegelseslover
 fremdeles stor relevans innenfor mekanikk.
 


Altså:
Ulike kreftevirkninger har til syvende og sist et behov for å vise at det eksisterer.

Trishna: Tørst etter eksistens:

nama rupa
        vinjnana                 shadayadana
 sanskara                                         sparsha
  avidya      <                                              vedana 
jaramarana                                       trishna
       jati                 upadana
    bhava
12 skjebnekrefter i østens visdom
Dynamisme 12. mars 2017
www.statendetermeg.no

Arrangement/
BestillingLenker utad
NBer  hjemmesiden som oppdateres ifra 2017
Alle de andre kan være  urepresentative
Ånds/kulturliv
Stat/rettsliv
Næringsliv

Teatergruppen Det Norske Selskap (1772-1790) 45min  akt


Personlige meninger

KonantfrihetUrspråketStatendetermeg.no