Essensialisme

Tilbake til der lenkene alltid
skal fungere
Statendetermeg.noAntopomorfisme


Filosofi
Vitenskapelighet


HensiktPrologen


Teater


Trefoldighet

12verdensansikter
Materialisme
Signalisme
Rasjonalisme
Idealisme
Privatisme
Essensialisme
Spiritualisme
Monadisme
Dynamisme
Realisme
Fenomenalisme
Sensualisme


Universaliene

Personlige meninger:

Konantfrihet

Arbeid

Etat


Ferdsel

Forskning

Forsvar

Frihet

Historisk

Jubelaar

Konstitusjon

Katta
 
Kunst

Lenket

Likestilling

Livskraft

Minne

Moral

Natur
 
Nettet

Bedrift

OsloS

Plikt

Politi

Religion

Rettferd

Runer

Sivilisert

Skatt

Stil

Skole

Soldagen

Synder

Talte


Trikotomi

Valg

12verdensansikter
Materialisme
Signalisme
Rasjonalisme
Idealisme
Privatisme
Essensialisme
Spiritualisme
Monadisme
Dynamisme
Realisme
Fenomenalisme
Sensualisme


Statendetermeg.no
www.statendetermeg.no
Essensialisme
Den vesentlige verdensanskuelsenGnoser ånd ånde åndelighet åndelig ånd spirit spirituellanskuelse erfaring empiri ansikt observere obs dogme fysisk kroppslig matematikk fornuft fornuftig likhet lignelse  eksistensidealisme privatisme essensialisme spiritualisme monadisme dynamisme realisme fenomenalisme sensualisme materialisme signalisme rasjonalisme objektivisme subjektivisme Eksistensialisme Konseptualisme Pneumatisme Pskyisme Mattematisme Antroposentrisme Anthropomorphism verdenanskuelse Trancendentalisme Mystikk Voluntarisme Empirisme Okkultisme Logier idealisme privatisme  spirituell monadologi dynamisme realisme fenomenalisme sensualisme materialisme signalisme rasjonalisme objektivisme subjektivisme Eksistensialisme Konseptualisme Pneumatisme Pskyisme Mattematisme Antroposentrisme Anthropomorphism verdenanskuelse Trancendentalisme Mystikk Voluntarisme Empirisme Okkultisme Logisme Gnosis ånd ånde åndelighet åndelig ånd spirit spirituellanskuelse erfaring empiri ansikt observere obs dogme fysisk kropp matematikk fornuft fornuftig likhet lignelse
..
Skal man nå til høyere erkjennelser,
må en kunne skille mellom det vesentlige og det uvesentlige

Det vesentlige eller det essensielle handler om å se det hele
ifra et annet ståsted, enten ifra en fjelltopp,
eller at bevisstheten er blitt meditativt inderliggjort.
Det handler også om å se det ifra en annens skuen.


"Amor Fati"
av
André Bjerke

Ikke som en cæsar gjorde,
skal du med et sverd bevæbne
deg mot verden, men med ordet;
Amor Fati – elsk din skjebne.

Denne formel skal du fatte
som din sterkeste befrier:
Du har valgt din sti i krattet.
Ikke skjel mot andre stier!

Også smerten er din tjener.
Lammet, sønderknust, elendig
ser du at den gjenforener
deg med det som er nødvendig.

Også fallet, også sviket
hjelper deg som dine venner.
Dine nederlag er rike
gaver, lagt i dine hender.

Engang skal du, tilfredsstillet
av å bli din skjebne verdig
vite: Dette har jeg villet.
Alt som skjer meg skjer rettferdig.

Si da, når din levegledes
grønne skog er gjennomvandret:
Intet vil jeg anderledes.
Intet ønsker jeg forandret.


Materialisme
Signalisme              Sensualisme
 Rasjonalisme                             Fenomenalisme
Idealisme       <                                       Realisme 
Privatisme                                   Dynamisme
Essensialisme               Monadisme  
 Spiritualisme 
12verdensansikter

Essensialisme står midt mellom privatisme og spiritualisme.
Fra det private, som er det bærende subjekt for idealene i idealismen,
og det utførende spirituelle subjekt i monadismen, som ikles individuelt åndeliget,
befinner det essensielle seg i en enhetsgudelig tilstand, et "Majesteteisk flertall " av Guder.

Her har teologene menneskeliggjort et hierarkiprinsipp i spiritualismen,
til å bli en sammenføyning av skapende vesener, kallt Gud.
I spiritualismen finnes flerguderiet, eller polyteismen,
hvor de opprinnelige skaperkreftene ligger.
Det forenkler gudsbildet ved å gjøre det til en essensiell enhet.

Vi kan sammenligne essensialisme og spiritualisme ved å se for oss en fiskestim,
fugle- eller innsektssverm.  De opptrer i samlet flokk  og gjør  en enhetlig bevegelse.  Essensialisten vil se på flokken som en enhet, mens spititualisten vil se på
hvert enkelt individ som motiv for helheten.


Gnosis ånd ånde åndelighet åndelig ånd spirit spirituellanskuelse erfaring empiri ansikt observere obs dogme fysisk kroppslig matematikk fornuft fornuftig likhet lignelse  eksistensidealisme privatisme essensialisme spiritualisme monadisme dynamisme realisme fenomenalisme sensualisme materialisme signalisme rasjonalisme objektivisme subjektivisme Eksistensialisme Konseptualisme Pneumatisme Pskyisme Mattematisme Antroposentrisme Anthropomorphism verdenanskuelse Trancendentalisme Mystikk Voluntarisme Empirisme Okkultisme Logier idealisme privatisme  spirituell monadologi dynamisme realisme fenomenalisme sensualisme materialisme signalisme rasjonalisme objektivisme subjektivisme Eksistensialisme Konseptualisme Pneumatisme Pskyisme Mattematisme Antroposentrisme Anthropomorphism verdenanskuelse Trancendentalisme Mystikk Voluntarisme Empirisme Okkultisme Logisme Gnosis ånd ånde åndelighet åndelig ånd spirit spirituellanskuelse erfaring empiri ansikt observere obs dogme fysisk kropp matematikk fornuft fornuftig likhet lignelse

 Moneteismen var i det gamle testamentet oppsummert i at Gud var i alt,
og Gud skulle man adlyde (slik det kom til uttrykk i de ti bud).
Slik sett er Gud ikke en ånd, men et konglomerat av åndsvesen
(et flerguderi) som er sammenfattet i et hele.

Etter Kristustildragelsen, oppstod en tredeling i fader, sønn og den hellige ånd.
Dermed  fikk gudebegrepene et annet innhold.
Det panteistiske om at Gud er i alt som skjebne,
ble differensiert i flere anskuelser;
i de nevte tre, som i teologisk termonologi kalles logier.
(Fader Gud, Sønnen Gud, Ånden Gud)

Etter Kristus har altså gudstenkningen endret seg.
For  moneteismens del, er den menneskeligjort ved å betrakte den hellige ånd (Ånden Gud) som en essensiell enhets- åndelighet, når mennesket stiger opp og blir fyllt av denne åndelighet. (det å være fyllt av den hellige ånd). 

Gjennom denne spaltning og foreningsprosess, er den gamle Gud i det gamle testamentet, Jahve, Allah, Brahma, Den store Ånd, Panteisme, ikke lenger mulig som en personlig Gud.
Derimot går veien gjennom det personlige sendebudet (Talsmannen, Engel; betyr sendebud), som først er den enkeltes skytsengel.


Gnosis ånder ånde åndelighet åndelig ånd spirit spirituellanskuelse erfaring empiri ansikt observere obs dogme fysisk kroppslig matematikk fornuft fornuftig likhet lignelse  eksistensidealisme privatisme essensialisme spiritualisme monadisme dynamisme realisme fenomenalisme sensualisme materialisme signalisme rasjonalisme objektivisme subjektivisme Eksistensialisme Konseptualisme Pneumatisme Pskyisme Mattematisme Antroposentrisme Anthropomorphism verdenanskuelse Trancendentalisme Mystikk Voluntarisme Empirisme Okkultisme Logisme idealisme privatisme essensialisme spirituell monadologi dynamisme realisme fenomenalisme sensualisme materialisme signalisme rasjonell objektiv subjektivisme Eksistensialisme Konseptualisme Pneumatisme Pskyisme Mattematisme Antroposentrisme Anthropomorphism verdenanskuelse Trancendentalisme Mystikk Voluntarisme Empirisme Okkultisme Logisme Gnosis ånd ånde åndelighet åndelig ånd spirit spirituellanskuelse erfaring empiri ansikt observere obs dogme fysisk kropp matematikk fornuft fornuftig likhet lignelse
 
  Etterhvert som mennesket blir mer og mer essensiell i sin utvikling og inderliggjøring, vil mennesket oppta englehierarkiet: Dvs: mennesket vil erverve sit høyere selv, og etablere et såkalt 10. hiearki under spiritualismens og monadismens individuelle hiearki- differensiering.

I essensialismen står vi også for et spesiellt møte mellom østlig og vestlig spiritualitet.
Det vestlige er rettet utad imot en idividuell selvstendiggjøring som vil gripe inn i en omforming av materialismen. Den østlig beholder en lang og dyp tradisjon i en hierarkisk kastestruktur, hvor det essensielle åndsprinsipp går på å forene
seg med det spirituelle opphav.

Den egentlige konfliktbakgrunn i verden. Både essensialisme og
spiritualisme skiller og fletter trådene ulikt. Fred og kjærlighet i verden
vil først oppstå når disse evner å forstå hverandre.

Uten de 10 andre verdensanskuelsene, finnes ingen sjans til å oppnå
den reelle kommunikasjon mellom ulikhetene, og ensidigehtene,
som hver i for seg er viktige og berettiget.


nama rupa
        vinjnana                 shadayadana
 sanskara                                         sparsha
avidya      <                                             vedana 
jaramarana                                       trishna
       jati                 upadana
    bhava
  Jati er en av 12 skjebnekrefter i østens visdom. Jatii = det som er fødselsdrivende
Det vesentlige er essensielt,
det er vinden, det er luften, og det er ånde.
Det er en form for spiritualitet, som på gresk heter pneuma.
Det er menneskets høyere "jeg",
eller overmennesket
som engang kan bli et nytt hiearki som englene.
Det som i treenighet =  den hellige ånd.

Essensialisme handler om å elske sin skjebneGnosisme ånder ånde åndelighet åndelig ånd spirit spirituellanskuelse erfaring empiri ansikt observere obs dogme fysisk kroppslig matematikk fornuft fornuftig likhet lignelse  eksistensidealisme privatisme essensialisme spiritualisme monadisme dynamisme realisme fenomenalisme sensualisme materialisme signalisme rasjonalisme objektivisme subjektivisme Eksistensialisme Konseptualisme Pneumatisme Pskyisme Mattematisme Antroposentrisme Anthropomorphism verdenanskuelse Trancendentalisme Mystikk Voluntarisme Empirisme Okkultisme Logisme idealisme privatisme essensialisme spirituell monadologi dynamisme realisme fenomenalisme sensualisme materialisme signalisme rasjonell objektiv subjektivisme Eksistensialisme Konseptualisme Pneumatisme Pskyisme Mattematisme Antroposentrisme Anthropomorphism verdenanskuelse Trancendentalisme Mystikk Voluntarisme Empirisme Okkultisme Logisme Gnosis ånd ånde åndelighet åndelig ånd spirit spirituellanskuelse erfaring empiri ansikt observere obs dogme fysisk kropp matematikk fornuft fornuftig likhet lignelse
En start 8.mars 2017
www.statendetermeg.no


Arrangement/
BestillingLenker utad

NBer  hjemmesiden som oppdateres ifra 2017
Alle de andre kan være  urepresentative
Ånds/kulturliv
Stat/rettsliv
Næringsliv


Teatergruppen Det Norske Selskap (1772-1790) 45min  akt


12verdensansikter
Materialisme
Signalisme
Rasjonalisme
Idealisme
Privatisme
Essensialisme
Spiritualisme
Monadisme
Dynamisme
Realisme
Fenomenalisme
SensualismePersonlige meninger

KonantfrihetUrspråket


12verdensansikter
Materialisme
Signalisme
Rasjonalisme
Idealisme
Privatisme
Essensialisme
Spiritualisme
Monadisme
Dynamisme
Realisme
Fenomenalisme
Sensualisme

Statendetermeg.no