Monadisme

Tilbake til der lenkene alltid
skal fungere

Statendetermeg.no


Antopomorfisme


Filosofi
Vitenskapelighet


HensiktPrologen


Teater


Trefoldighet


12verdensansikter
Materialisme
Signalisme
Rasjonalisme
Idealisme
Privatisme
Essensialisme
Spiritualisme
Monadisme
Dynamisme
Realisme
Fenomenalisme
Sensualisme


Universaliene

Personlige meninger:


Konantfrihet
Arbeid

Etat


Ferdsel

Forskning

Forsvar

Frihet

Historisk

Jubelaar

Konstitusjon

Katta
 
Kunst

Lenket

Likestilling

Livskraft

Minne

Moral

Natur
 
Nettet

Bedrift

OsloS

Plikt

Politi

Religion

Rettferd

Runer

Sivilisert

Skatt

Stil

Skole

Soldagen

Synder

Talte


Trikotomi

Valg

12verdensansikter
Materialisme
Signalisme
Rasjonalisme
Idealisme
Privatisme
Essensialisme
Spiritualisme
Monadisme
Dynamisme
Realisme
Fenomenalisme
Sensualisme
Statendetermeg.no
www.statendetermeg.no

Monadisme


idealisme privat essensialisme spiritualisme monadisme dynamisme realisme fenomenalisme sensualisme materialisme signalisme rasjonalisme objektivisme subjektivisme Eksistensialisme Konseptualisme Pneumatisme Pskyisme Mattematisme Antroposentrisme Anthropomorphism verdenanskuelse Trancendentalisme Mystikk Voluntarisme Empirisme Okkultisme Logisme Gnosis ånd ånde åndelighet åndelig ånd spirit spirituellanskuelse erfaring empiri ansikt observere obs dogme fysisk kroppslig matematikk fornuft fornuftig likhet ligne
Gottfried Wilhelm von Leibniz

En monade er et vesen
som kan sette ut av seg
bevisste og ubevisste forestillinger,
som f.eks; menneskets sjel.
De er uavhengige monader (kjerner)
har ulike relasjoner til hverandre.


idealisme privatisme essensialisme spirituell monadologi dynamisme realisme fenomen sensualisme materialisme signaler rasjonalisme objektivisme subjektivisme Eksistensialisme Konseptualisme Pneumatisme Pskyisme Mattematisme Antroposentrisme Anthropomorphism verdenanskuelse Trancendentalisme Mystikk Voluntarisme Empirisme Okkultisme Logisme Gnosis ånd ånde åndelighet åndelig ånd spirit spirituellanskuelse erfaring empiri ansikt observere obs dogme fysisk kropp matematikk fornuft fornuftig likhet lignelse
Leibniz sier at monadene ikke har vinduer,
noe som innebærer at relasjoner til verden
og andre monader ikke går igjennom sanseerfaringer.

I ontologien og i erkjennelsenteorien,
stilles spørsmålet om det er eksistens eller essens
er den virkelige "væren"; "to be og not to be"...
Mens eksistensialisten setter eksistens før essens,
vil essensialisten sette essensen først.
For monadisten er essensen selve kjernen
eller "vesenet i seg selv", hvorfra alt handles utifra.

Monader har høyst forskjellige bevissthetsnivåer.
Fra de helt ubevisste til de høyeste på en hierarkisk tind.
For menneskets del er monaden vårt sanne jeg,
eller vår personlighet.


privatisme essensialisme spirituell monadologi dynamisme realisme fenomenalisme sensualisme materialisme signalisme rasjonalisme objektivisme subjektivisme Eksistensialisme Konseptualisme Pneumatisme Pskyisme Mattematisme Antroposentrisme Anthropomorphism verdenanskuelse Trancendentalisme Mystikk Voluntarisme Empirisme Okkultisme Logisme Gnosis ånd ånde åndelighet åndelig ånd spirit spirituellanskuelse erfaring empiri ansikt observere obs dogme fysisk kropp matematikk fornuft fornuftig likhet lignelse
Monadismen står i et parallelt forhold til privatismen
Det private er sjelen, eller psyken; har oppgaven i å forbinde vår ånd,
og vårt legeme i alle øyeblikkelige fremtoninger.
Det personlige (monaden) bygger seg opp til høyere bevissthet under tid.
Den spalter "jeget" i et "lavere jeg"; "egoet",
og i et "høyere jeg";- "et høyere selv", -"et ånds selv". 

Materialisme
Signalisme              Sensualisme
 Rasjonalisme                             Fenomenalisme
Idealisme       <                                       Realisme 
Privatisme                                   Dynamisme
Essensialisme               Monadisme  
 Spiritualisme 
Monadisme er en av 12verdensansikter

Heri ligger forskjellen mellom en østelig og vestlig
interpretasjon av læren om gjenntatte jordeliv, reinkarnasjon.
Det som kalles "sjelevandring" er IKKE det samme som monadens,
eller jegets gjenkomst i jordtilværelsen.

Det er altså vår essens som reinkarnerer,
dvs ikke sjelen som vandrer.

Vår personlighet bygger seg opp gjennom mange liv
ifra å være ubevisst, til å bli et vesen med full åndsbevissthet.
Monadismen legger vekt på det individuelle aspektet ved  essensialismen,
og står derfor som nabo til spiritualismen.


idealisme privatisme essensialisme  essenser spiritualisme monadisme dynamikk realisme fenomenalisme sensualisme materialisme signalisme rasjonalisme objektivisme subjektivisme Eksistensialisme Konseptualisme Pneumatisme Pskyisme Mattematisme Antroposentrisme Anthropomorphism verdenanskuelse Trancendentalisme Mystikk Voluntarisme Empirisme Okkultisme Logisme Gnosis ånd ånde åndelighet åndelig ånd spirit spirituellanskuelse erfaring empiri ansikt observere obs dogme fysisk kroppslig matematikk fornuft fornuftig  lignelse

I sin posetive- og praktiske diplomatinstilling er Leibniz, filosofen som
er kjent for utsagnet; "Vi lever i den beste av alle verdener!" 
I sin levetid var han på høyden en verdensvant diplomat.
Ja som på slutten av 1600 tallets Europa, til og med kunne kinesisk.


100 år forut, levde en annen "monadist";
Giordano Bruno,
som
kjent tragisk, ble brent på bålet i år 1600.

Hans monadisme er innbefattet i at den personlige filosofi,
stod i konflikt med datidens rådende myndigheters definisjonsmakt.


idealisme privatisme essensialisme spirituell monadisk monadologi dynamisme realisme fenomenalisme sensualisme materialisme signalisme rasjonalisme objektivisme subjektivisme Eksistensialisme Konseptualisme Pneumatisme Pskyisme Mattematisme Antroposentrisme Anthropomorphism verdenanskuelse Trancendentalisme Mystikk Voluntarisme Empirisme Okkultisme Logisme Gnosis ånd ånde åndelighet åndelig ånd spirit spirituellanskuelse erfaring empiri ansikt observere obs dogme fysisk kropp matematikk fornuft fornuftig likhet lignelse
Giordano Bruno


I filosofihistorien er alltid monadismen regnet med,
men ofte lite forstått, og ofte glemt.
Leibniz  er den som har gjort monade-begrepet viden kjent,
som "Tysklands første filosof"


 Leibniz var en av de tre store kontenentale

rasjonelle filosofene i kontast til de britiske empiristene.

Monadismen har et rasjonelt aspekt i og med at monadene

"ikke har vinduer" (ikke vektlegger sanseerfaring - empirisme).

Samtidig er monadismen en selvstendig verdensanskuelse

som står på egne ben,

med en teoretisk-rasjonell undersøkelse av det spirituelle.


idealisme privatisme essensialisme spirituell monadologi dynamisme realisme fenomenalisme sensualisme materialisme signalisme rasjonell objektiv subjektivisme Eksistensialisme Konseptualisme Pneumatisme Pskyisme Mattematisme Antroposentrisme Anthropomorphism verdenanskuelse Trancendentalisme Mystikk Voluntarisme Empirisme Okkultisme Logisme Gnosis ånd ånde åndelighet åndelig ånd spirit spirituellanskuelse erfaring empiri ansikt observere obs dogme fysisk kropp matematikk fornuft fornuftig likhet lignelse
Personlighetstrekk- tegning- Giordano Bruno


I østens filosofi, får essensen eller personligheten,

en annen fremgangsmåte for å utvikle en

opphøyd eksistens i den åndelige verden.

I eldre tid, slik kastesystemet var innrettet,

bestod munkelivet å følge en strengt opplegg

ved å etterleve Rishienes lære.

Guru prinsippet.


nama rupa
        vinjnana                 shadayadana
 sanskara                                         sparsha
avidya      <                                            vedana 
jaramarana                                      trishna
       jati                 upadana
    bhava
Upadana = Behag i tilværelsen;  en av 12 skjebnekrefter i østens visdom
I alle kulturer har 12 personligheter vært representert i rådsforsamlinger.


I vesten skrider sekulariserningen frem
i opposisjon til et autoritært bakteppe,
som først var geistligheten.

Det å finne sin egen kjerne,
er en dyd og øvelse i konsentrasjon
i å forholde seg taus,
i å ikke la andre tanker stige opp
foran et fokuspunkt.

Først en vitenskap på det åndelige felt,
fordrer at den personlige deltagelsen
gjør de første oppstigningene selv
imot erkjennelsens høyder.

Det å prøve og det å feile..

 
privatisme idealer spirituell  dynamisme realisme fenomenalisme sensualisme materialisme signalisme rasjonalisme objektivisme subjektivisme Eksistensialisme Konseptualisme Pneumatisme Pskyisme Mattematisme Antroposentrisme Anthropomorphism verdenanskuelse Trancendentalisme Mystikk Voluntarisme Empirisme Okkultisme Logisme Gnosis ånd ånde åndelighet åndelig ånd spirit spirituellanskuelse erfaring empiri ansikt observere obs dogme fysisk kropp matematikk fornuft fornuftig likhet lignelse
Forsøksvis 10. mars 2017

www.statendetermeg.no


Arrangement/
BestillingLenker utad

NBer  hjemmesiden som oppdateres ifra 2017
Alle de andre kan være  urepresentative
Ånds/kulturliv
Stat/rettsliv
Næringsliv


12verdensansikter
Materialisme
Signalisme
Rasjonalisme
Idealisme
Privatisme
Essensialisme
Spiritualisme
Monadisme
Dynamisme
Realisme
Fenomenalisme
Sensualisme
Teatergruppen Det Norske Selskap (1772-1790) 45min  akt
Personlige meninger

KonantfrihetUrspråket

12verdensansikter
Materialisme
Signalisme
Rasjonalisme
Idealisme
Privatisme
Essensialisme
Spiritualisme
Monadisme
Dynamisme
Realisme
Fenomenalisme
SensualismeStatendetermeg.no