Rasjonalisme

Tilbake til der lenkene alltid
skal fungere
Statendetermeg.noAntopomorfisme


Filosofi
Vitenskapelighet


HensiktPrologen


Teater


Trefoldighet


12verdensansikter
Materialisme
Signalisme
Rasjonalisme
Idealisme
Privatisme
Essensialisme
Spiritualisme
Monadisme
Dynamisme
Realisme
Fenomenalisme
Sensualisme


Universaliene

Personlige meninger:

Konantfrihet

Arbeid

Etat


Ferdsel

Forskning

Forsvar

Frihet

Historisk

Jubelaar

Konstitusjon

Katta
 
Kunst

Lenket

Likestilling

Livskraft

Minne

Moral

Natur
 
Nettet

Bedrift

OsloS

Plikt

Politi

Religion

Rettferd

Runer

Sivilisert

Skatt

Stil

Skole

Soldagen

Synder

Talte


Trikotomi

Valg12verdensansikter
Materialisme
Signalisme
Rasjonalisme
Idealisme
Privatisme
Essensialisme
Spiritualisme
Monadisme
Dynamisme
Realisme
Fenomenalisme
SensualismeStatendetermeg.no
www.statendetermeg.noRasjonalisme


signalisme privatisme essensialisme anskeulse intuition verdenanskuelse fri vilje besettelse sunn fornuft liberalisme økonomi materie monadologi monader resurs departementet spirituell idéel fordring atom resurs begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet ansikt humanisme fenomenal fenomen virkelighet ånd andelighet åndelig ånd spirit spirituell psykologi Materialisme Sensualisme Fenomenalisme Realisme Eksistensialisme Monadisme Spiritualisme Idealisme Rasjonalisme Anthropos
Hva som lønner seg for en gutt

Hensiktsmessighet

Det rasjonelle
ifra materialisme til idealisme:


Etter å ha sett for seg den matematiske
verdensanskuelsen (se signalisme), kan en si til seg selv;
det kan ikke være noen overtro
at f.eks den røde fargen
har så og så mange frekvenser,
slik den matematiske orden er i verden.
       
Siden de matematiske idéer er utviklet,
hvorfor kan da ikke også andre idéer eksistere?

Ferdsel Forskning vitenskap viten Forsvar Historikk historie fortelling Jubelaar jubelår Konstitusjon Lenker Likestilling Livskraft Moral etikk Natur naturvern Nettet Bedriftsliv OsloS Pliktarbeid samfunnstjeneste siviltjeneste militære arbeid Politi Religion Runen runenøkkel runenøklen kaupang Sivilisert miljø vern Skatt ligning borgerlønn grunnintekt Skole universitet Soldagen søndag dødssynd last Synden språk språket Tale Teater skuespill scene stunt Claus Frimann Jens Zetlits Edvard Storm Wessel Nordahl Johan Brun Karen Bach Madam Juel kaffehus københavn det norske selskabTrikotomi tregrening trikolor Valg valgfrihet frivillig bevisst

Den som spør seg om dette,
antar da at ulike idéer lever,
men lar her de idéer gjelde som
er de håndgripelige (rasjonelle).

Ferdsel Forskning vitenskap viten Forsvar Historikk historie fortelling Jubelaar jubelår Konstitusjon Lenker Likestilling Livskraft Moral etikk Natur naturvern Nettet Bedriftsliv OsloS Pliktarbeid samfunnstjeneste siviltjeneste militære arbeid Politi Religion Runen runenøkkel runenøklen kaupang Sivilisert miljø vern Skatt ligning borgerlønn grunnintekt Skole universitet Soldagen søndag dødssynd last Synden språk språket Tale Teater skuespill scene stunt Claus Frimann Jens Zetlits Edvard Storm Wessel Nordahl Johan Brun Karen Bach Madam Juel kaffehus københavn det norske selskabTrikotomi tregrening trikolor Valg valgfrihet frivillig bevisst

Ikke idéer utifra et indre,
ikke utifra en hvilken som helst intuisjon,
eller fattet inspirasjon,

men kun
avleser en ytterst
sanselig fysisk realistisk
gjenstand som
bruksverdi.

Et slikt menneske blir rasjonalist!

Ferdsel Forskning vitenskap viten Forsvar Historikk historie fortelling Jubelaar jubelår Konstitusjon Lenker Likestilling Livskraft Moral etikk Natur naturvern Nettet Bedriftsliv OsloS Pliktarbeid samfunnstjeneste siviltjeneste militære arbeid Politi Religion Runen runenøkkel runenøklen kaupang Sivilisert miljø vern Skatt ligning borgerlønn grunnintekt Skole universitet Soldagen søndag dødssynd last Synden språk språket Tale Teater skuespill scene stunt Claus Frimann Jens Zetlits Edvard Storm Wessel Nordahl Johan Brun Karen Bach Madam Juel kaffehus københavn det norske selskabTrikotomi tregrening trikolor Valg valgfrihet frivillig bevisst


Den filosofiske verdensanskuelsen
blir da
rasjonalisme.
     

Lar man så
idéene også
gjelde utifra det moralske,
og det intelektuelle;
så er man nådd frem til
det idealistiske verdensbildet.
 
Slik går altså en vei ifra
en grov og klosset materialisme

over matematikk (signalisme filosofisk sett),
 


Ferdsel Forskning vitenskap viten Forsvar Historikk historie fortelling Jubelaar jubelår Konstitusjon Lenker Likestilling Livskraft Moral etikk Natur naturvern Nettet Bedriftsliv OsloS Pliktarbeid samfunnstjeneste siviltjeneste militære arbeid Politi Religion Runen runenøkkel runenøklen kaupang Sivilisert miljø vern Skatt ligning borgerlønn grunnintekt Skole universitet Soldagen søndag dødssynd last Synden språk språket Tale Teater skuespill scene stunt Claus Frimann Jens Zetlits Edvard Storm Wessel Nordahl Johan Brun Karen Bach Madam Juel kaffehus københavn det norske selskabTrikotomi tregrening trikolor Valg valgfrihet frivillig bevisst
Sinsenkrysset

til rasjonalisme

og frem til idealisme
(Oversatt fritt etter R. Steiner 21. 01. 1914)

<--

Materialisme
Signalisme              Sensualisme
 Rasjonalisme                             Fenomenalisme
Idealisme       <                                       Realisme 
Privatisme                                   Dynamisme
Essensialisme               Monadisme  
 Spiritualisme 
12verdensansikter

Rasjonalisme
blir i filosofihistorien
satt opp
som en motsetning til empirisme (se. Sensualisme),
de kontinentale filosofene stilles opp imot de brittiske på 16-1700 tallet.
Rasjonalisme  er  det  fornuftige,  det  nyttige,  det  brukervennlige.
Den  er  rettet  mot  det  dennesidige,  og  aktuelle  her  og  nå.
Rasjonalisten snakker om å aktualisere, om å prossedere,
hvor en dom, en bedømmelse skal foretaes,
 for å komme best ut av det.
Det fornuftige

(Motsetningen til rasjonalisme, er dynamisme:
- det flytende bevegelige kaos; det irrasjonelle).

nama rupa
        vinjnana                  shadayadana
 sanskara                                        sparsha
avidya      <                                                    vedana 
jaramarana                                       trishna
       jati                  upadana
    bhava
Sanskara - den motstandsdyktige vandreren i 12 skjebnekrefter

I en religiøs og/eller juridisk kontekst, er rasjonalisme bedømmelse.


De rasjonelle tall

Et rasjonalt tall er et tall som kan skrives som en brøk hvor telleren og nevneren er heltall. Mengden av rasjonale tall ,noteres i matematikken som Q eller Q (ty. Quotient)


(Et irrasjonalt tall er et reelt tall som ikke kan skrives som en brøk av to heltall. Et irrasjonalt tall har ingen periodisk desimalutvikling. Eksempler på slike tall er π, e og
kvadratroten av 2)

En rasjonell tenker praktisk matnyttig over et tall.
Det er ikke tallenes symbolverdier.
Eks. om de 144000, som skal komme til himmelen,
er overskuelig rasjonelt sett.
for den som teller, og kjenner dvs bruker regnemaskiner idag.

Det mister et følelsesaspekt:
Med barnets bevissthet var 1000 noe annet enn de voksnes.
I utrykket "tusen takk" ligger noe veldig stort og alvorlig.
En milepel må det f.eks være å telle til tusen.
(Det i seg selv er ikke fornuftig).

Med å se symbolske tallstørrelser,
kan helt andre dimensjoner vise andre idéer.
144 betyr et gross, og innbefatter et dusin ganger et dusin.
Et dusin i seg selv var overskuelig, og var således brukt rasjonelt.
Fordi deisimalsystemet, er mere praktisk mht store tall, blir derfor nytteverdien den.
Slik tallene ble presentert i eldre tider, var de derfor ikke vesensløse slik idag rasjonelle
 tall fremstår som kun mengder. Dusinet og 12 tallet var et romlig tall,
slik vi kjenner månedenes antall i året, dyrekretsen på himlen.
Du deler altså 144000 i konkrete mindre størrelser
og  får: 12 x 12 x 1000.

Ved å legge symbolverdiene til grunn,
vil tallets mening, få en langt dypere, og om mulig en annen rasjonalitet?

At man skillte det rasjonelle ved de kontinentale filosofene fra de brittiske empiristene, beror altså på at fornuften har tall, til forskjell ifra sansererfaringen, som er "tall-løs"

Et tall i seg selv kan ikke- sanses, og er ikke gjenstand for empirisk
sanselighet
Tall kan erfares med fornuften, og blir derved et tallbegrep.

Det nominelle tallbegrepet er en bruksverdi,
der lønnsomheten måles utifra den praktiske anvendligheten.


signalisme privatisme essensialisme anskeulse intuition verdenanskuelse fri vilje besettelse sunn fornuft liberalisme økonomi materie monadologi monader resurs departementet spirituell idéel fordring atom resurs begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet ansikt humanisme fenomenal fenomen virkelighet ånd andelighet åndelig ånd spirit spirituell psykologi Materialisme Sensualisme Fenomenalisme Realisme Eksistensialisme Monadisme Spiritualisme Ideal Rasjonalisme Anthropomorf"Praktisk sugerør ned i statskassen".
En skisse 25. februar 2017

www.statendetermeg.no


Kontakt
Privat


Arrangement/Bestilling

Lenker utad


www.12Worldview.com

12 Worldview

12 Weltanschaungen
12 VerdensanskuelserStatendetermeg.no

Trefoldighet
Stat/rettsliv
Næringsliv
Åndsliv


Andre henvendelser via
Torger Jacobsen anskuelse konvensjon staten det er meg snøengel konseptuell utstilling verdenanskuelse staten det er meg fri vilje gull og grønne skoger enhet fornekter besettelse sunn fornuft liberalisme liberalistisk økonomi materie monadologi monader monadisme resurs departementet spirituell idealisme antroposentrisme idéel fordring materialisme atomer resurs departementet konseptualisme bevaring begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet statsråd stat maleri annens toten totning 12 ansikt humanisme fenomen fenomener objektiv dom advokat virkelighet ånd andelighet åndelig verden mentale mystikk psykologi psykiatri folk Budsjett Finans illusjon perspektiv pre maleriske periode Torger valgordning kunstner
Torger Jacobsen
Egen hjemmeside:

Maleriet

TorgerJacobsen.no
Staten det er meg statendetermeg Torger Jacobsen anskeulse snøengel konseptuell utstilling verdenanskuelse staten det er meg fri vilje gull og grønne skoger enhet fornekter besettelse sunn fornuft liberalisme liberalistisk økonomi materie monadologi monader monadisme resurs departementet spirituell idealisme antroposentrisme idéel fordring materialisme atomer resurs departementet konseptualisme bevaring begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet statsråd stat maleri annens toten totning 12 ansikt humanisme fenomen fenomener objektiv dom advokat virkelighet ånd andelighet åndelig verden mentale mystikk psykologi psykiatri folk Budsjett Finans illusjon perspektiv pre maleriske periode borger valgordning kunst12verd

Teater
Teatergruppen Det Norske Selskap (1772-1790) 45min  akt
Urspråket


Egen hjemmeside Maleriet
12verdensansikter
Materialisme
Signalisme
Rasjonalisme
Idealisme
Privatisme
Essensialisme
Spiritualisme
Monadisme
Dynamisme
Realisme
Fenomenalisme
SensualismeStatendetermeg.no