Privatisme

Tilbake til der lenkene alltid
skal fungere
Statendetermeg.noAntopomorfisme


Filosofi
Vitenskapelighet


HensiktPrologen


Teater


Trefoldighet


12verdensansikter
Materialisme
Signalisme
Rasjonalisme
Idealisme
Privatisme
Essensialisme
Spiritualisme
Monadisme
Dynamisme
Realisme
Fenomenalisme
SensualismeUniversaliene

Personlige meninger:

Konantfrihet

Arbeid

Etat


Ferdsel

Forskning

Forsvar

Frihet

Historisk

Jubelaar

Konstitusjon

Katta
 
Kunst

Lenket

Likestilling

Livskraft

Minne

Moral

Natur
 
Nettet

Bedrift

OsloS

Plikt

Politi

Religion

Rettferd

Runer

Sivilisert

Skatt

Stil

Skole

Soldagen

Synder

Talte


Trikotomi

Valg

12verdensansikter
Materialisme
Signalisme
Rasjonalisme
Idealisme
Privatisme
Essensialisme
Spiritualisme
Monadisme
Dynamisme
Realisme
Fenomenalisme
Sensualisme


Statendetermeg.no
www.statendetermeg.no
Privatisme
Psyke
Sjel

Gnosis ånd ånde åndelighet åndelig ånd spirit spirituellanskuelse erfaring empiri ansikt observere obs dogme fysisk kroppslig matematikk fornuft fornuftig likhet lignelse  eksistensidealisme privatisme essensialisme spiritualisme monadisme dynamisme realisme fenomenalisme sensualisme materialisme signalisme rasjonalisme objektivisme subjektivisme Eksistensialisme Konseptualisme Pneumatisme Pskyisme Mattematisme Antroposentrisme Anthropomorphism verdenanskuelse Trancendentalisme Mystikk Voluntarisme Empirie Okkultisme Logisme

Det private er i samfunnets dagligtale er satt opp som en motsetning til det offentlige.
Den privates sfære og den offentliges sfære, skilles ved at  psyken eller sjelen er usynlig,
mens det offentlige er åpenbaring eller tilsynekomst dvs synlig.


Det er blitt et mystisk skille ved at begge anskuelsene er likeverdige størrelser.

Privatismens motpol er fenomenalismen.


Materialisme
Signalisme              Sensualisme
 Rasjonalisme                             Fenomenalisme
Idealisme       <                                       Realisme 
Privatisme                                   Dynamisme
Essensialisme               Monadisme  
 Spiritualisme 
12verdensansikter

Denne motpol har lenge i det offentlige ordskiftet skygget for de tre
samfunnsektorenes prosess i vesenart.

Det tales om privat skole, privatpraktiserende jurister, og privat næringsliv.
Alle slik private betegnelser skjuler et viktig faktum, at ingen i
egentlig forstand er usynlige eller private.

En skole er uansett offentlig når det foregår undervisng, når kunnskapsformidlingen eller læringen har sin virkning på de innvolverte og på omgivelsen rundt. Foruten skolelokalene,
blir også klasseromsarbeidet uvilkårlig offentlig og synlig.

Den privatpraktiserende advokat, betdriver i høyeste grad offentlighetsarbeid, selv om
menneskene søker hjelp for sine private anliggende. Så fort noe er forelagt en avgjørelse
eller en dom, er det i seg selv
offentlig og synlig.

Det private næringsliv er likeså
offentlig og synlig, når produktene blir lagt på hyllene
for salg. En vare kan aldri unndraes å bli gjort til gjenstand for synet.
I såfall ville det ha vært ulovlig og et usynlig resultat.

Det er derfor på høy tid at det private, psyke og sjel får sin rettmessige plass
blant verdensanskuelsene.


nama rupa
        vinjnana                 shadayadana
 sanskara                                         sparsha
avidya      <                                              vedana 
jaramarana                                         trishna
       jati                 upadana
    bhava
jaramarana; 
 en av 12 skjebnekrefter i
østens visdom. = hva frigjøres fra
den jordiske eksistens; nemlig aldring
og død, sorg og jammer, smerte,
sorg og fortvilelse

Ordet "Privat" er latinsk, og har sin histore tilbake til det juridiske pergamentet og
med privat eiendomsrett fikk konsulentene (konsulene) landområder som gave
i tjeneste hos keiseren. "Anima" er et annet romersk navn på det samme.
Urgermansk utrykk for sjelen;
saiwal&omacr; eller.saiwl&omacr;
avledet av saiwaz betyr sjø.
Begrepet "psyke" er er hentet ifra gresk
mytologi, som er opphavet til disiplinene psykologi, psykiatri osv.


Det private, psyke og sjel er altså sjø eller hav, og et mer presist uttrykk for åndedrett.
Geometrisk er sjelen fremstillt i kunsten som aura med to halvbuer som møtes hvor π
gjøres til diameter skjæringspunkt ( () ).


privat psyke sjel Gnosis ånd ånde åndelighet åndelig ånd spirit spirituellanskuelse erfaring empiri ansikt observere obs dogme fysisk kroppslig matematikk fornuft fornuftig likhet lignelse  eksistensidealisme privatisme essensialisme spiritualisme monadisme dynamisme realisme fenomenalisme sensualisme materialisme signalisme rasjonalisme objektivisme subjektivisme Eksistensialisme Konseptualisme Pneumatisme Pskyisme Mattematisme Antroposentrisme Anthropomorphism verdenanskuelse Trancendentalisme Mystikk Voluntarisme Empirisme Okkultisme Logisme

Blant dydene er psyken utrykket for raushet eller generøsitet.


I kirke-, filosofi- og kulturhistorien er sjelens betydning blitt vektlagt forskjellig.
I Kirkemøtet i 869 i Konstantinopel ble "ånden" avskaffet, slik at religiøse
grunnlaget for det religiøse liv bestod kun av legeme og sjel, ja rettere sagt
en sjel med visse åndelige egenskaper.

Rett etter at materialismen som filosofisk tenkesett hadde sin glansperiode på midten
av 1800 tallet, ble etterhvert psykologi et nytt fagområde som etterfulgte læren
om de 4 temperamentene. Spiritisme ble som fenomen også kjent samme år som
det kommunistiske mainifest kom ut 1848. Psyken er i sammenheng med ånd
(spirit) og kropp (body) et mellomledd som samtidig er formidleren.


privat psyke sjel Gnosis ånd ånde åndelighet åndelig åndende spirit spirituellanskuelse erfaring empiri ansikt observere obs dogme fysisk kroppslig matematikk fornuft fornuftig likhet lignelse  eksistensidealisme privatisme essensialisme spiritualisme monadisme dynamisme realisme fenomenalisme sensualisme materialisme signalisme rasjonalisme objektivisme subjektivisme Eksistensialisme Konseptualisme Pneumatisme Pskyisme Mattematisme Antroposentrisme Anthropomorphism verdenanskuelse Trancendentalisme Mystikk Voluntarisme Empirisme Okkultisme Logisme

Idag er det religøse begrep "sjel" truet av materialismen, som med sin medikamentelle
 behandling stadig døyver de sjelelige eller psykologiske krisene hvermannsen opplever.
Det går så langt at hvis du snakker om sjelen; da er du igrunnen diagnostisert som gal.

Den oversikten over de
I2verdensansikter som her fremsettes, ønsker ikke å unngå
å bruke ord som faller ut av vokabularet, fordi det er mere opportunt å bruke
de moderne termene. Privat, sjel og psyke har forskjellig klang, og ulik betoning
alt ettersom hvordan begrepetet brukes. Det går egentlig ut på å beskrive de allmenne
begrepene breest mulig, tilknyttet nye og gamle språk i verden.. Til det private, psyke og sjel som utrykk for åndedrett:
Åndedrettet trekker verden inn i seg og det puster ut

for å gi næring til biossfæren med bl.a kullstoff.
Sjelen er også formidleren mellom ånd og kropp.
Den står mellom liv og dødom sjel 6.mars 2017
www.statendetermeg.no


Arrangement/
BestillingLenker utad

NBer  hjemmesiden som oppdateres ifra 2017
Alle de andre kan være  urepresentative
Ånds/kulturliv
Stat/rettsliv
Næringsliv


Teatergruppen Det Norske Selskap (1772-1790) 45min  akt
Personlige meninger

Konantfrihet

Urspråket


12verdensansikter
Materialisme
Signalisme
Rasjonalisme
Idealisme
Privatisme
Essensialisme
Spiritualisme
Monadisme
Dynamisme
Realisme
Fenomenalisme
SensualismeStatendetermeg.no