Universaliene

Tilbake til der lenkene alltid fungerer
statendetermeg.no

12verdensansikter
Materialisme
Signalisme
Rasjonalisme
Idealisme
Privatisme
Essensialisme
Spiritualisme
Monadisme
Dynamisme
Realisme
Fenomenalisme
Sensualisme


Antopomorfisme

Hensikt

Prologen

Teater

Trefoldighet

Universaliene

Arbeid

Etat


Ferdsel

Forskning

Forsvar

Frihet

Historisk

Jubelaar

Konstitusjon

Katta
 
Kunst

Lenket

Likestilling

Livskraft

Minne

Moral

Natur
 
Nettet

Bedrift

OsloS

Plikt

Politi

Religion

Rettferd

Runer

Sivilisert

Skatt

Stil

Skole

Soldagen

Synder

Talte


Trikotomi

Valg

Verden

Stat

www.statendetermeg.no
www.statendetermeg.no


Universalienesignalisme privatisme essensialisme anskeulse intuition verdenanskuelse fri vilje besettelse sunn fornuft liberalisme økonomi materie monadologi monader resurs departementet spirituell idéel fordring atom resurs begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet ansikt humanisme fenomenal fenomen virkelighet ånd andelighet åndelig ånd spirit spirituell psykologi Materialisme Sensualisme Fenomenalisme Realisme Eksistensialisme Monadisme Spiritualisme Idealisme Rasjonal Anthropomorf
Innen religion, kunst og vitenskap:
Universaliestriden for 800 år tilbake handler om problemer som ennå ikke er løst. Nominalismen avgikk med seieren, og er idag herskende. På den ene siden bidro den til sekulariseringen. På den annen side har den overforenklet, slik at finuerlige viktige spørsmål og detaljer uteblir, når nettopp disse er avgjørende. Et påfallende trekk, er at de fleste nominalister ikke vet at de er det. Mens realistene, de vil straks vite det.Et eksempel på en nominell/reell- diskusjon
Hvordan kan tre forskjellige trekanter være innbefattet
i allmennbegrepet "trekant" ?


signalisme privatisme essensialisme anskeulse intuition verdenanskuelse fri vilje besettelse sunn fornuft liberalisme økonomi materie monadologi monader resurs departementet spirituell idéel fordring atom resurs begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet ansikt humanisme fenomenal fenomen virkelighet ånd andelighet åndelig ånd spirit spirituell psykologi Materialisme Sensualisme Fenomenalisme Realisme Eksistensialisme Monadisme Spiritualisme Idealisme Rasjon Anthropomorf
3 trekantyper: Spiss trekant, rettvinklet trekant og stump trekant


Over har altså trekanten tre utseender; en spiss en rettvinklet og en stump.
Ingen kan protestere på det. Men en trekant er en trekant, og
blir definert med at summen for alle vinklene er 180
 grader. Det nominalistiske verdensbildet sier seg
fornøyd med at man via avtale (konvensjon)
godtar at trekanten har alene denne
definisjonen. Det skal altså være
nok til å beskrive
trekant som
trekant.

En realistisk fortåelse av trekanten derimot, vil også måtte forholde seg til at de ulike trekantene har forskjellig utseender. En spiss form er forskjellig ifra en rettvinklet, og igjen forskjellig ifra en stump. En realist ser ikke bare på
 det matematiske aspekt, men også på den spesielle situasjon når
trekantet beveger seg i rommets dimensjon. Det er nettopp
bevegelsen det kommer an på! Vi må se for oss følgende;
Du holder et likesidet triangel (som er en fysisk
 lagd trekant) i den ene spissen. Du beveger
 den i luften, slik at du ser den i ulike
vinkler. Da vil du også se at den
opptrer med ulike vinkelgrader,
alt ettersom du beveger
 den og du har samme
blikkretning på
den.

  
Ockhams barberkniv (se nedenfor), vil i dette tilfelle være et eksempel på nominalsisme.

Ockhams barberkniv (latin: lex parsimoniæ, «påholdenhets lov») er et problemløsende
prinsipp i vitenskapelig teori som ble framsatt av William av Ockham (ca. 1287–1347).
Han var en engelsk fransiskanermunk og skolastisk filosof og teolog i middelalderen.
Prinsippet hevder at blant to mulige hypoteser (eller forklaringer), og begge hypoteser
stiller likt, da er det mest sannsynlig at den enkleste er den riktige. Prinsippet slår fast
at man skal ikke anta flere foreteelser eller ting enn hva som trengs for å forklare de
observasjoner man gjør. Det er en tommelfingerregel om parsimoni (sparsommelighet
og selvbeherskelse).
https://no.wikipedia.org/wiki/Ockhams_barberkniv


Skolastikken
signalisme privatisme essensialisme anskeulse intuition verdenanskuelse fri vilje besettelse sunn fornuft liberalisme økonomi materie monadologi monader resurs departementet spirituell idéel fordring atom resurs begrep idé ideal overbevisning visjon frivillig ansikt humanisme fenomenal fenomen virkelighet ånd andelighet åndelig ånd spirit spirituell psykologi Materialisme Sensualisme Fenomenalisme Realisme Eksistensialisme Monadisme Spiritualisme Idealisme Rasjonalisme Anthropomorf
Thomas Aquinas født 1225, død 7. mars 1274

Tidlig skolastisk periode (1000 – 1250):
Roscelinus
Peter Abelard
Solomon Ibn Gabirol
Peter Lombard
Gilbert de la Porrée
Højskolastisk periode (1250 – 1350):
Robert Grosseteste
Roger Bacon
Albertus Magnus
Thomas Aquinas
Boëthius de Dacia (eller "Danskeren")
Duns Scotus
Radulphus Brito
William af Ockham
Jean Buridan
Senskolastisk periode (1350 – 1500):
Marsilius af Padua
Antonio da Rho (forsøgte at argumentere mod den klassisk humanistiske antagelse, at "gammelt er godt")
Gottfried Wilhelm von Leibniz var en prominent forsvarer af hvad han selv anså som skolastiske idèer.
Bemærkelsesværdige Antiskolastikere:
Bernhard af Clairvaux,
René Descartes (hvis metoder og terminologi var ganske skolastiske – han var dog sandsynligvis ikke selv klar over dette),
John Milton (se dog Descartes, overfor)
Thomas Hobbes
Robert Boyle
Galileo Galilei (egentlig skolastisk Platonist der brugte Albertus Magnus' deduktionsmetoder, men var ligeledes ikke selv bevidst om sammenhængen).
Hentet ifra wikipedia
En skisse 3 .februar 2017
www.statendetermeg.no

Kontakt
Privat


Arrangement/Bestilling

Lenker utad

www.12Worldview.com
12 Worldview

12 Weltanschaungen
12 Verdensanskuelser
Stat/rettsliv
Næringsliv
Åndsliv


Teater
1 Teatergruppen Det Norske Selskap (1772-1790) 45min  aktTorger Jacobsen anskuelse konvensjon staten det er meg snøengel konseptuell utstilling verdenanskuelse staten det er meg fri vilje gull og grønne skoger enhet fornekter besettelse sunn fornuft liberalisme liberalistisk økonomi materie monadologi monader monadisme resurs departementet spirituell idealisme antroposentrisme idéel fordring materialisme atomer resurs departementet konseptualisme bevaring begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet statsråd stat maleri annens toten totning 12 ansikt humanisme fenomen fenomener objektiv dom advokat virkelighet ånd andelighet åndelig verden mentale mystikk psykologi psykiatri folk Budsjett Finans illusjon perspektiv pre maleriske periode Torger valgordning kunstner

Torger Jacobsen
Filosofisk allmenning


statendetermeg.noStat

.12verdensansikter
Materialisme
Signalisme
Rasjonalisme
Idealisme
Privatisme
Essensialisme
Spiritualisme
Monadisme
Dynamisme
Realisme
Fenomenalisme
Sensualismewww.statendetermeg.no